12 февраля 2018 в 21:30 Агата Кристи (Agatha Christie) 384

Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті Агати Крісті «Чому вони не запитали Еванс?»

Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті Агати Крісті «Чому вони не запитали Еванс?»

О.I. Крупко

Об’єкт дослідження належить до однієї з найцікавіших галузей мовознавства, оскільки фразеологізми є невичерпним джерелом для проведення аналізу на різних мовних рівнях. І хоч є чимала кількість праць, в яких автори розглядають різні типи фразеологічних одиниць з позиції семантики, стилістики, синтаксису тощо, однак актуальність подальшої розробки фразеологічної тематики не зменшується. Особливо якщо це стосується порівняльних досліджень, одним із компонентів яких виступав би матеріал вітчизняний, український.

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення функціональних, дискурсивно значущих особливостей функціональних одиниць, у художньому тексті, сучасними тенденціями до зростання значення міжкультурного спілкування, в результаті якого досягається не лише розуміння іншомовної культури, а й ідентифікація власної.

Предметом дослідження виступають способи перекладу фразеологізмів на основі практичних прикладів.

Мета дослідження полягає в аналізі адекватності обраних способів, їх впливі на відтворення національно-культурного та образного компонентів значення.

Фразеологізми, як відомо, завжди були і є каменем спотикання для багатьох перекладачів. Основна складність при перекладі фразеологічних одиниць (надалі ФО) художнього твору на ту чи іншу мову - правильне розуміння образного підтексту, вміння якомога точніше передати значення метафоричного елементу, а не лише мовну структуру. Тобто, можна вважати, що переклад здійснено правильно тоді, коли ФО оригіналу адекватнії ФО перекладу щодо образності всіх компонентів змісту - предметно-логічного, експресивно емоційного й функціонально-стилістичного - та щодо форми вислову в структурно граматичному плані. Часто для адекватного перекладу того чи іншого фразеологізму важливо знати історію його походження.

А щодо способів перекладу, то основне - знайти правильний відповідник у тій мові, на яку перекладаєш. Першим способом перекладу фразеологічних одиниць є фразеологічні еквіваленти.

Повними еквівалентами можна вважати такі фразеологізми мови друготвору, які мають однаковий денотативний зміст, сигніфікативне значення, однакову стилістичну характеристику, схожі за лексичним наповненням та граматичною побудовою. Варто згадати, що під денотативним значенням розуміється здатність мовного знака відображати позамовний об’єкт - речі, ознаки, відношення, ситуації, а сигніфікативне значення - це спосіб представлення денотата у свідомості, психіці людини. Розглянемо деякі приклади з твору та перекладу:

«Don’t play with fire, Frankie». - said Bobby, - «He грайся з вогнем, Френкі», - сказав Боббі.

Фразеологізми «play with fire» і «грати з вогнем» є повними еквівалентами. Обидва фразеологізми відносяться до міжстильових або нейтральних одиниць, побудовані на однаковому образі (отже, збігається емоційно-експресивна конотація), однаковий їхній компонентний склад, їхня структурно-граматична організація: обидва належать до класу дієслівних ФО і побудовані за моделлю V+prep+n.

У даному випадку маємо повну адекватність відтворення з однаковим експресивно-емоційним компонентом змісту.

Наведемо ще приклад повної еквівалентності ФО, використаних А. Крісті та в перекладі:

«You are obstinate as a mule, Bobbi». - «Ти упертий, як віслюк, Боббі».

Англійський фразеологізм «obstinate as a mule» вступає у відношення повної еквівалентності з українським фразеологізмом «упертий як віслюк». Обидва фразеологізми є нейтральними або міжстильовими, обидва виражають негативне відношення до об’єкту, який описується, мають схожу граматичну структуру. Схожі також компоненти «mule» та «осел», які означають тварину одного виду.

Треба сказати, що фразеологічних еквівалентів у мовах, що порівнюються, не так багато. За підрахунками дослідників - близько десяти відсотків. Отже, якщо таких не вдалося знайти, то можна вдатися до послуг часткового еквіваленту. У цих випадках при однаковості змісту й тотожності синтаксичної побудови частковим є лексичне наповнення ФО.

Серед часткових еквівалентів в свою чергу можна виділити такі, які різняться лише одним компонентом суміжної семантики; які різняться компонентом суміжної семантики за наявністю також варійованих компонентів; які мають деякі морфологічні розбіжності у використанні прийменника, числа та іменника.

Візьмемо приклад з тексту:

«I'm stand on ту bottom, ту dear «- «Я покладаюсь лише на себе, мій любий».

Англійський фразеологізм «stand on one's bottom» - «стояти на своїх ногах, бути самостійним, покладатися лише на себе». В цій парі часткових еквівалентів спостерігається повний збіг плану змісту з незначними розбіжностями в плані вираження. Компонентний склад фразеологізмів характеризується близькою схожістю.

Розглянемо ще приклад:

«Не keeps his tonque between his teeth» - «Він тримає язик за зубами».

Англійський фразеологізм «keep one's tongue between one's teeth» і український фразеологізм «тримати язика за зубами» мають однакові сигніфікативно-денотативне значення та суб'єктно-оціночну конотацію. Обидва ФО є міжстильовими, характеризуються яскравою образністю і однаковою структурою: v+n+prep+n. Їхній компонентний склад збігається. Розбіжності стосуються використання прийменника й наявності в англійській ФО спеціального для англійської мови займенника «one's». У данному випадку спостерігаємо повну адекватність відтворення з однаковим експресивно-емоційним компонентом змісту.

Також сюди можна віднести такі ФО, як:

«Don't роке your nose into smb’s affairs, Sylvia, - said Roger», - «He втручайся не в свої справи, Ольвіє. - сказавРоджер».

В цій парі фразеологізмів спостерігається повний збіг плану змісту з незначними розбіжностями в плані вираження. Компонентний склад фразеологізмів характеризується близькою схожістю.

Саме переклад за допомогою часткових та повних еквівалентів є найбільш досконалим та влучним, якщо перекладач хоче добитися максимального ефекту. У своєму романі А. Крісті застосовує головним чином ФО, які перекладаються саме цим способом.

Ось ще деякі приклади повних та часткових еквівалентів, які використані в оригіналі та перекладі.

«That’s put him off one’s drive all right», - thought Bobby with satisfaction - «Це сильно вибило його з колії», подумав Боббі з задоволенням.

«Не eats out ofту hand. I willfix him ifthings go wrong».

«Він зробить для мене абсолютно все, що я скажу. Я залагоджу справу, якщо щось піде не так».

My tickets the wrong color — В мене білет іншого кольору (Білети в вагони першого та другого класу розрізнялися за кольором ).

Безеквівалентними фразеологізмами вважаються ФО англійської чи української мов, які не мають відповідників у фразеологічній системі іншої мови, тобто які не мають готових усталених еквівалентів фразеологічного рівня в мові - рецепторі. Семантику ФО мови-джерела можна передати на мові-рецепторі тільки за допомогою словосполучень, розгорнутих описів.

Підбір перекладацьких еквівалентів фразеологічних одиниць цієї групи найбільш доцільно проводити способами калькування та дескриптивно. При цьому треба врахувати, що в основі такого підбору лежить необхідність дотримання норм мови-рецептора.

Міра розкриття явища, яке описується, за допомогою калькування в значній мірі залежить від того, наскільки ФО мови-джерела відображає сутність цього явища. ФО мови-джерела калькуються послівно й організуються у фразу згідно з нормами мови-рецептора. «При цьому «живцем» переносять ідею створення вислову оригіналу та його структуру в цільову мову», наприклад:

«No one is a fool always, every one sometimes», - «Ніхто не буває дурнем завжди, але зрідка буває кожен».

Влучна калька - це надбання одного перекладу, яке за сприятливих умов, мовних та позамовних, може стати надбанням мови-рецептора, ввійшовши в його власний фразеологічний фонд.

Агата Крісті не часто використовує ФО, які можна перекласти методом калькування. Ось лише кілька знайдених прикладів:

«It is you, Frankie? I haven’t seen you for ages « - «Це ти, Френкі?» - сказав він - «Сто років тебе не бачив»

«Nothing to be done, - he said - His number’s up, poor fellow. His back’s broken». - «Нічого не вдієш, промовив він, - з ним покінчено. Бідолага. Його справи кепські»;

«Once or twice he quoted Shakespeare: «sharper than a serpent’s tooth». - «Раз чи двічі він процитував Шекспіра: «Гостріший ніж зміїний зуб».

«With death and tragedy about, you had to keep a stiff upper lip». - «За будь-яких обставин ти не повинен впадати в розпач», (одне з основних якостей британців, з кодексу правил англійських «publicschools»);

Дескриптивний (описовий) переклад застосовують найчастіше при відтворенні семантики національно самобутніх висловів, своєрідних мовних реалій, що зв'язані зі способом мислення народу, способом його розуміння навколишнього світу, способом його висловлювання. Окремі мовні одиниці як елементи загальної структури мови, взаємодіючи з іншими елементами цієї структури, займають різні місця в системах рідних мов, тому значення і функції мовних одиниць у різних мовах, тим паче різноструктурних та неблизькоспоріднених, не збігаються.

Дескриптивний переклад полягає у відтворенні ФО описово, вільними конструкціями, словосполученнями. Його перевагою є найбільш повне розкриття сутності явища, яке описується. Однак дескриптивний переклад здатний повністю відтворити лише сигніфікативно-денотативне значення і не здатний на суб'єктивно-оціночну конотацію. Не завжди може бути передана й функціонально-стилістична та емоційно-експресивна конотація, тому що часто переклад ФО проводиться стилістично нейтральним словосполученням. Як правило, в «дескриптивному перекладі розширюється компонентний склад, відбуваються значні зміни в структурно-граматичній організації».

Отже, такий переклад, враховуючи навіть компенсаційні можливості контексту, важко назвати повноцінним: завжди є деякі втрати - образність, експресивність, афористичність, відтінки значень – «що й змушує перекладачів звертатись до цього способу перекладу лише у випадку крайньої необхідності».

«Savile Row» - елегантний чоловічий одяг (за назвою вулиці, де його шиють);

«The Porcas Society» - гурток багатих леді, які у вільний час збиралися, щоб шити одяг для бідних;

«afire cop» - термін означає схотення на місці злочину;

«Spring (Summer) Bank Holiday» - офіційний вихідний день (крім суботи та неділі).

«I’m made up pale -explained Frankie» - «Я спеціально нафарбувалась, щоб виглядати блідою» - вигукнула Френкі;

Нерідко єдиним способом перекладу є переклад одним словом (так званий лексичний метод перекладу), наприклад:

leading (shining) light - світило, знаменитість

put on side play the Hector - хвалітися

shout the odds - хвалитися, вихвалятися

have been in the sunshine - надудлитися, наклюкатися

В цьому випадку між ФО мови-джерела і монолексемою або лексемами мови-рецептора спостерігається повна невідповідність плану вираження, може також змінишся функціонально-стилістична конотація. Переданим може бути тільки сигніфікативно-денотативне значення, а також частково суб'єкгавно-оцінна та емоційно-експресивна конотація.

Може використовуватись змішаний або комбінований метод перекладу, коли подається переклад близький до оригіналу, а поряд - пояснення для представників іншої культури.

«She was not one, however, to let the grass grow under her feet», - «Вона не єдина, хто довго не береться за невідкладні справи»;

«Play the game and keep a strait bat, - said Bobby». - «Будь принциповим та продовжуй чесно працювати, незважаючи на обставини». - сказав Бобі.

«То go after the red herrings» - йти no неправильному сліду (що відволікає увагу від основного предмета).

«He doesn't blow me from Adam» - «Він про мене й гадки не має».

При перекладі вжито саме цей метод перекладу, аби не порушити канони тексту, аби якомога точніше передати національний характер та притаманні лише англійцям особливості їхньої мови.

«Everything in the garden lovely» все в повному порядку, все під контролем.

Іноді єдиним способом перекладу ФО є переклад її за допомогою єдиного слова - словесного еквіваленту. Деякі словосполучення не можливо було перекласти іншим способом крім цього - виходить нісенітниця, наприклад:

J.P. A justice of the peace - суддя.

Отже, щоб досягти функціонально-стилістичної адекватності в перекладі перекладач зобов’язаний шукати рівнозначні відповідники у лексико-фразеологічному фонді рідної мови, якнайповніше використовуючи її багатство в усіх її стильових розгалуженнях.

Застосовуючи основні способи передачі фразеологічного значення засобами іншої мови - фразеологічні еквіваленти, калькування, дескриптивну перифразу, треба завжди пам'ятати про збереження національного колориту ФО в перекладі. Адже дуже часто можна зустріта кальки, які не завжди передають колорит ФО мови-джерела. Тому перекладачу слід бути обережним у використанні контекстуальних перетворень. Треба завжди пам’ятати, що кожна фразеологічна одиниця - багатопланова структура, яка складається з певного сполучення лексем, які треба якнайповніше відобразити в перекладі. Особливо важливою проблемою є збереження предметно-логічного значення, функціонально-стилістичної, емоційно-експресивної конотації та образності.

Л-ра: Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 396-400.

Биография

Произведения

КритикаКлючевые слова: Агата Кристи, Agatha Christie, английская фразеология, перевод фразеологизмов, детектив, критика на творчество Агаты Кристи, критика на произведения Агаты Кристи, скачать критику, скачать бесплатно, английская литература 20 в.