298
Пасхальный речиталь «Услышь мою молитву, Господи!»

Пасхальный речиталь «Услышь мою молитву, Господи!»

Пт, 13 апреля 2012
Минск, Беларусь
ул. Ленина 20 [на карте]

   Национальный художественный музей Республики Беларусь приглашает Вас на Пасхальный речиталь «Услышь мою молитву, Господи!»

 13 апреля 2012 года в 17.30


  В пасхальном концерте духовной музыки будут принимать участие певица Юлия Казимирович (меццо-контральто) и камерный струнный ансамбль «MUSICA SACRA», в состав которого входят лауреат международных конкурсов Батальонок Александра (скрипка), Казимирович Юлия (скрипка), Василенков Евгений (скрипка), Квид Ксения (скрипка), Гончарик Илья (виолончель).

Юлия Казимирович – оперная и камерная певица, выпускница Белорусской государственной академии музыки, обладательница сильного драматического меццо-сопрано, голоса темноватой окраски, как говорят в Италии – барочного типа. В репертуаре певицы музыка различных стилей, эпох и жанровых направлений: от классики до эстрады, от старинной музыки до модернизма. Певица принимала участие в престижных конкурсах и фестивалях, среди которых Конкурс Елены Образцовой и Станислава Монюшко в Варшаве; выиграла стипендию Министерства Иностранных дел Италии для стажировки по вердиевскому оперному репертуару; дипломант Международного конкурса «Магутны Божа». Много гастролировала по ближнему и дальнему зарубежью самостоятельно и в составе труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Юлия Казимирович – автор ряда самостоятельных проектов, таких как «От оперы до мюзикла», «Играем в Ретро», «Огонь фламенко» и других, характеризующихся сближением жанров, разнообразием художественной палитры и неординарным творческим решением.

Программа концерта «Услышь мою молитву, Господи!» в Национальном художественном музее Республики Беларусь 13 апреля 2012 года

1. Дж. Перголези. Ария «Fac ut portem» из кантаты «Stabat Mater»

2. Дж. Перголези. Ария «Eja Mater, fons amoris» («Stabat Mater»)

3. Г. Гендель. «Dignare»

4. И.С. Бах. Ария «Qui sedes» из мессы си-минор

5. И.С. Бах. Ария «Agnus Dei» из мессы си-минор

6. Т. Альбинони. «Adagio»

7. Г. Гендель. Ария «But who may abide the day of His coming» из оратории «Messia».

8. Ф. Шопен. «Benedictus» (Прелюдиия № 4)

9. Г.Гендель. Ария «He was despised» из оратории «Messia»

10. Дж. Верди. Ария «Liber scriptus» из мессы «Requiem»

11. Г. Гендель. Ария «Thou art gone up on high» из оратории «Messia»

12. В.А. Моцарт. Ария «Agnus Dei» из «Коронационной мессы»

13. И.С. Бах. Ария Петра из оратории «Страсти по Матфею»

14. Ц. Франк. «Panis Angelicus»

15. Дж. Верди. «Ave Maria»

16. А. Хачатурян. «Miserere» («Andantino»)

17. Ж. Бизе. «Agnus Dei».


    тел. +375 17 227 45 62, +375 17 227 71 63.

   г. Минск, ул. Ленина, 20  

 

Велікодны рэчыталь у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь “Пачуй маю малітву, Божа!”

 У велікодным канцэрце духоўнай музыкі, які адбудзецца 13 красавіка 2012 года ў 17.30 у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, будуць прымаць удзел спявачка Юлія Казіміровіч (мецца-кантральта) і камерны струнны ансамбль “MUSICA SACRA”, у склад якога ўваходзяць лаўрэат міжнародных конкурсаў Батальёнак Аляксандра (скрыпка), Казіміровіч Юлія (скрыпка), Васіленка Яўген (скрыпка), Квід Ксенія (скрыпка), Ганчарык Ілья (віяланчэль).

 

Юлія Казіміравіч – оперная і камерная спявачка, выпускніца Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, уладальніца моцнага драматычнага мецца-сапрана, голасу цемнаватай афарбоўкі, як кажуць у Італіі – барочнага тыпу. У рэпертуары спявачкі музыка розных стыляў, эпох і жанравых накірункаў: ад класікі да эстрады, ад старадаўняй музыкі да мадэрнізму. Спявачка прымала ўдзел у прэстыжных конкурсах і фестывалях, сярод якіх Конкурс Алены Абразцовай і Станіслава Манюшкі ў Варшаве; выйграла стыпендыю Міністэрства Замежных спраў Італіі для стажыроўкі па вердзіеўскаму опернаму рэпертуару; дыпламант Міжнароднага конкурсу “Магутны Божа”. Шмат гастралявала па блізкім і далёкім замежжы самастойна і ў складзе трупы Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.

Юлія Казіміравіч – аўтар многіх самастойных праектаў, такіх як “Ад оперы да мюзікла”, “Іграем у Рэтра”, “Агонь фламенка” і іншых, якія характарызуюцца збліжэннем жанраў, разнастайнасцю мастацкай палітры і неардынарным творчым рашэннем.

Праграма канцэрта “Пачуй маю малітву, Божа!” у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь 13 красавіка 2012 года

1. Дж. Пергалезі. Арыя “Fac ut portem” з кантаты “Stabat Mater”

2. Дж. Пергалезі. Арыя “Eja Mater, fons amoris” (“Stabat Mater”)

3. Г. Гендэль. “Dignare”

4. І.С. Бах. Арыя “Qui sedes” з месы сі-мінор

5.І.С. Бах. Арыя “Agnus Dei” з месы сі-мінор

6. Т. Альбіноні. “Adagio”

7. Г. Гендэль. Арыя “But who may abide the day of His coming” з араторыі “Messia”.

8. Ф. Шапэн. “Benedictus” (Прэлюдыя № 4)

9. Г. Гендэль. Арыя “He was despised” з араторыі “Messia”

10. Дж. Вердзі. Арыя “Liber scriptus” з месы “Requiem”

11. Г. Гендэль Арыя “Thou art gone up on high” з араторыі “Messia”

12. В.А. Моцарт. Арыя “Agnus Dei” з “Каранацыйнай месы”

13. І.С. Бах. Арыя Пятра з араторыі “Страсці па Мацвею”

14. Ц. Франк. “Panis Angelicus”

15. Дж. Вердзі. “Ave Maria”

16. А. Хачатуран. “Miserere” (“Andantino”)

17. Ж. Бізэ. “Agnus Dei”.

 

 

 

 
© md-eksperiment.org

Опубликовано: 09 апреля 2012