15-11-2018 Музеи 166

Новый лекционный цикл в рамках выставочного проекта «Час тишины». Национальный художественный музей Республики Беларусь

Двигаться к свету, краскам и воздуху. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Афиша 2018

Рухацца да святла, фарбаў і паветра

І. Крамской

Мы пачынаем новы лекцыйны цыкл у рамках выставачнага праекта «Час цішыні» (Дзяржаўная Траццякоўская галерэя і Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь). На гэты раз цыкл будзе прысвечаны рускаму пейзажу канца XIX – пачатку ХХ стагоддзя.

Рускае мастацтва мяжы стагоддзяў адлюстроўвае даволі складаную сістэму развіцця на аснове рэалістычнай школы, якая пачалася з наўмысна строгіх правіл і канонаў адлюстравання рэчаіснасці. Пазней яна прыйшла да пленэру, шырокаму напластаванню мазкоў і «выпадковаму кадраванню» ў кампазіцыі. У першую чаргу гэта тычыцца такога жанру як пейзаж, дзе, нягледзячы на ўяўную часам беднасць сюжэта ў адлюстраванні няхітрай прыгажосці роднай прыроды, працы рускіх майстроў бясконца разнастайныя. Гэта вечная прыгажосць, якую жывапісцы адлюстроўвалі кожны па-свойму – то ўрачыстай і яркай, ва ўладзе стыхіі і ціхамірнасці, то лірычнай, поўнай цішыні і спакою. Даведацца пра тое, як Ісаак Левітан, Вітольд Каятанавіч Бялыніцкі-Біруля, Ігар Грабар, Канстанцін Каровін, Станіслаў Жукоўскі і інш. жывапісцы мянялі ўяўленне аб пейзажы мяжы стагоддзяў, можна 18, 25 лістапада і 2 снежня.

18 лістапада, 15:00. Рускі лірычны пейзаж другой паловы XIX пачатку ХХ ст. Саўрасаў і Левітан. Чытае Алена Шапашнікава, вядучы навуковы супрацоўнік НММ РБ

25 лістапада, 16:00. Рускія мастакі на Удомлі. Чытае Дар’я Барташук, навуковы супрацоўнік НММ РБ

2 снежня, 16:00. Метамарфозы Бялыніцкага-Бірулі. Ад сімвалізму да беларускага нацыянальнага пейзажа. Чытае Надзея Усава, вядучы навуковы супрацоўнік НММ РБ

9 снежня, 16:00. Імпрэсіянізм у рускім пейзажы ХХ стагоддзя. Чытае Ірына Казлова, навуковы супрацоўнік НММ РБ

Уваход па білету у музей.

Час цшын Дзяржаная Траццякоская галерэя  Нацыянальны мастацк музей Рэспублк Беларусь

Двигаться к свету, краскам и воздуху

И.Крамской

Мы начинаем новый лекционный цикл в рамках выставочного проекта «Час тишины» (Государственная Третьяковская галерея и Национальный художественный музей Республики Беларусь). На этот раз цикл будет посвящен русскому пейзажу конца XIX – начала ХХ века.

Русское искусство рубежа веков отражает довольно сложную систему развития на основе реалистической школы, которая началась с нарочито строгих правил и канонов отображения действительности. Позже она пришла к пленэру, широкому напластованию мазков и «случайному кадрированию» в композиции. В первую очередь это касается такого жанра как пейзаж, где, несмотря на кажущуюся порой скудность сюжета в отражении безыскусной красоты родной природы, работы русских мастеров бесконечно разнообразны. Это непреходящая красота, которую живописцы отображали каждый по-своему – то торжественной и яркой, во власти стихии и безмятежности, то лирической, полной тишины и покоя. Узнать о том, как Исаак Левитан, Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля, Игорь Грабарь, Константин Коровин, Станислав Жуковский и др. живописцы меняли представление о пейзаже рубежа веков, можно 18, 25 ноября и 2 декабря.

18 ноября, 15:00. Русский лирический пейзаж второй половины XIX – начала ХХ в. Саврасов и Левитан. Читает Елена Шапошникова, ведущий научный сотрудник НХМ РБ

25 ноября, 16:00. Русские художники на Удомле. Читает Дарья Бартошук, научный сотрудник НХМ РБ

2 декабря, 16:00. Метаморфозы Бялыницкого-Бирули. От символизма до белорусского национального пейзажа. Читает Надежда Усова, ведущий научный сотрудник НХМ РБ

9 декабря, 16:00. Импрессионизм в русском пейзаже ХХ века. Читает Ирина Козлова, научный сотрудник НХМ РБ

Вход по билету в музей.


Читайте также