Правила прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Правила прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
в 201
4 році 


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого оголошує прийом на підготовку фахівців за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).       

1.2. До Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Університет) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 234 місця. Надання місць в гуртожитку Університету здійснюється в такому порядку:

- Розміщення студентів в гуртожитку здійснюється згідно з Положенням про студентський гуртожиток Університету із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.

-  Розподіл місць в гуртожитку між факультетами здійснюється наказом ректора Університету.

- На підставі рішення про надання місць в гуртожитку проректор з адміністративно господарської роботи укладає угоду зі студентом на проживання в гуртожитку на період навчання і видає йому ордер, який є підставою для мешкання на даному жилому місці.

- Облік ордерів та мешканців гуртожитку Університету, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюється завідуючим гуртожитку.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

2.4. Університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену Приймальною комісією кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси відповідного напрямку підготовки (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра на визначену Приймальною комісією кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб.

2.6. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

-              за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

-              за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2.Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години

Понеділок

09.30 – 18.00

Вівторок

09.30 – 18.00

Середа

09.30 – 18.00

Четвер

09.30 – 18.00

П’ятниця

09.30 – 18.00

Субота

09.30 – 13.00

Неділя*

Вихідний

Обідня перерва

13.30 – 14.00

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

01 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс та складати вступні екзамени з конкурсних предметів

19 липня 2014 року

19 липня 2014 року

Строки проведення творчих конкурсів та вступних екзаменів з конкурсних предметів

11 – 31 липня 2014 року

21 – 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 05 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 08 серпня 2014 року

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 03серпня 2014 року

Вибір вступниками місця навчання закінчується

перший список – о 18.00 годині 04 серпня;

другий список - о 18.00 годині 07 серпня;

третій список - о 18.00 годині 11 серпня

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 03серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 години 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб(за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня

за державним замовленням – не пізніше 15 години 04 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на другий (третій) курс відповідного напрямку підготовки (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та на старші курси осіб, які здобули базову та повну вищу освіту проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі середньої спеціальної, базової або повної

вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

01 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити фахові вступні випробування

19 липня 2014 року

19 липня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

21 – 31 липня 2014 року

21 – 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 03серпня 2014 року

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 03серпня 2014 року

Вибір вступниками місця навчання закінчується

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 03серпня 2014 року

перший – не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 02 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 03серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 години 04 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб(за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня

за державним замовленням – не пізніше 15 години 04 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб(за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основібазової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової або повної

вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

01 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити фахові вступні випробування

10 липня 2014 року

10 липня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

11 – 17 липня 2014 року

11 – 17 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 18 липня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 22 липня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 24липня 2014 року

перший – не пізніше 12 години 18 липня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 22 липня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 24липня 2014 року

Вибір вступниками місця навчання закінчується

перший список – о 18.00 годині 21 липня;

другий список - о 18.00 годині 23 липня;

третій список - о 18.00 годині 25липня

перший список – о 18.00 годині 21 липня;

другий список - о 18.00 годині 23 липня;

третій список - о 18.00 годині 25липня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 26 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб(за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня

за державним замовленням – не пізніше 26 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб(за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Університету

         5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету.

         5.2. У заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

         5.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

-   документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

-  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-     сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-     медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

          5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-       документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

-      сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та з історії України (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

-        копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-        медичну довідку за формою № 086-о або її копію;

-       шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Для вступу на спеціалізацію «Звукорежисура» вступник обов’язково подає свідоцтво про закінчення музичної школи. Для вступу на спеціалізацію«Режисура класичного балету» вступник подає свідоцтво про закінчення хореографічної школи.

           5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

           5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

         5.7. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

-   громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

5.8. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

-  особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

-  особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

-  особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

          5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі  атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та з історії України.

          5.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510..

           5.11. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Вступник може подати заяви на всі форми навчання однієї спеціалізації, але проходити конкурсний відбір за кожною формою навчання окремо. Загальний конкурсний бал отриманий вступником за однією формою навчання не може бути врахованим на іншій формі навчання.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

           5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124 балів до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

            5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до Університету, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

            5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету.

            5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

          5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

          5.17. Приймальна комісія Університету перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів..

VI. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань
 та творчих конкурсів

        6.1. У 2014 році набір до Університету проводиться за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» на спеціальності:

Театральне мистецтво

Спеціалізації:

-              Акторське мистецтво драматичного театру і кіно (денна форма навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Акторське мистецтво театру ляльок (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Режисура драматичного театру (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Режисура театру ляльок (заочна форма навчання) – бакалавр;

-              Сценографія театру ляльок (заочна форма навчання) – бакалавр;

-              Режисура цирку (заочна форма навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Режисура класичного балету (заочна форма навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Театрознавство (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, магістр;

-              Організація театральної справи (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, магістр.

Кіно-, телемистецтво

Спеціалізації:

-              Режисура художнього фільму (денна форма навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Режисура анімаційного фільму (денна форма навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Режисура документального фільму (денна форма навчання) – спеціаліст;

-              Режисура науково-популярного фільму (денна форма навчання) – бакалавр;

-              Режисура телебачення (денна, вечірня, заочна форми навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Звукорежисура (денна, вечірня, заочна форми навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Диктор та ведучий програм телебачення (денна форма навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Кінотелеоператорство (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, спеціаліст;

-              Драматургія кіно і телебачення (заочна форма навчання) – бакалавр;

-              Кінознавство (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, магістр;

-              Організація кінотелевиробництва (денна, заочна форми навчання) – бакалавр, магістр.

6.2. Вступники до подання документів про вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр проходять відбірні консультації, на яких мають виявити відповідні фахові здібності.

6.2.1. Відбірні консультації з усіх спеціалізацій проводяться у приміщеннях університету за графіком, який заздалегідь оголошує Приймальна комісія.

6.2.2. Роботи, подані на відбірні консультації, протягом року можуть бути повернуті вступникам, які не вступили до Університету.

6.3. Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних предметів:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів (сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання: «Українська мова та література», «Історія України») та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів (творчих конкурсів) визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів(див. додаток 5);

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра - не нижче 3-х балів.

6.4. Вступники за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проходять творчий конкурс з двох етапів: перший – творче випробування з фаху, другий – творче випробування (спеціальність).

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з результатами оцінювання з української мови та літератури та з історії України (вступних екзаменів з конкурсних предметів), творчих конкурсів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. Результати творчих конкурсів та вступних екзаменів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200-балів). Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.5. Вступники, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, які вступають на другий (третій) курс і здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, або мають базову або повну вищу освіту складають два фахових випробування: перший – творче випробування з фаху, другий – творче випробування (спеціальність).

Для конкурсного відбору на навчання на другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та осіб які мають базову або повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів результатів двох фахових випробувань та середнього балу додатку до диплому молодшого спеціаліста або диплому про базову або повну вищу освіту. Результати фахових випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200-балів). Середній бал документа про освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил. Оцінки з документа про освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. Вступники за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст складають одне фахове випробування з спеціальності.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста конкурсний бал обчислюється за 5-ти бальною шкалою шляхом додавання балів результату фахового випробування, середнього бала документа про базову або повну вищу освіту та середнього бала результатів державної атестації з округленням до десятих частин бала, та вноситься до Єдиної бази.

6.7. Вступники за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр складають фахове випробування з спеціальності та вступний екзамен з іноземної мови.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється за 5-ти бальною шкалою шляхом додавання балів результатів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови, середнього бала документа про базову або повну вищу освіту та середнього бала результатів державної атестації з округленням до десятих частин бала, та вноситься до Єдиної бази.

6.8. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язковооприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та  веб-сайті Університету.

6.10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Університету (www.knutkt.com.ua).

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено баламинижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів (сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання: «Українська мова та література», «Історія України») та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів (творчих конкурсів) за освітньо-кваліфікаційним бакалавр та нижче 3-х за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Головою комісії призначається один з проректорів університету.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки та розглядається, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з російської мови та літератури, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.14. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

6.15. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом ХХІІ цих Правил.

VIІ. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.

7.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра за окремим конкурсом.

7.5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

7.6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

VIІI. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Університету.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими 124 балів, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

-              діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

-              інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

-              діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

-              члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією Університету і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного Університету, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

9.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:

-   особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

-   особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

-  особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

-  особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

-  випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

-  вступники, які отримали вищий бал за результатами другого етапу  творчого конкурсу, або фахового випробування.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

XІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

11.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах ІХ, Х цих Правил.

11.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

-   вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

-   вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

-   вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

-   вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

-  за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

-  прізвище, ім’я та по батькові вступника;

-  конкурсний бал вступника;

-  наявність підстав для вступу поза конкурсом;

-  наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

-  наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

-  наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій.

XIІ. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктами 4.2, 4.3, 4.4  розділу IV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІ відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах 4.2, 4.3, 4.4  розділу IV цих Правил.

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Університету.

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пунктах 4.2, 4.3, 4.4  розділу IV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пунктах 4.2, 4.3, 4.4  розділу IV цих Правил, не подали до приймальної (відбіркової) комісіїоригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 13.1 розділу XІII цих Правил.

14.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

14.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

14.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13.1 розділу XІII цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

14.5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах пунктах 4.2, 4.3, 4.4  розділу IV цих Правил.

15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 4 розділу ХVІІІ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) Університету, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

15.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 13.1 розділу XІII цих Правил.

XVІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, Наказом Міністерства освіти і науки України  від 01.11.2013 року №1541 «Порядок організації набору та навчання (стажування)іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

16.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

16.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Університету не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

            16.6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового  захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

   16.7. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форму навчання проводиться з 01 липня по 31 липня та з 01 вересня по 10 листопада 2014 року.

 16.8. Вступні випробування (співбесіда) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» проходять з 11 липня по 31 липня та з 01 вересня по 15  листопада 2014 року.

 16.9. Зарахування до Університету іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форми навчання, які успішно пройшли співбесіду зі спеціальності, завершується 15 листопада  2014 року.

 16.10. Іноземці та особи без громадянства подають до приймальної комісії документи:

- оригінал документа про освіту та додаток про освіту (консульська легалізація – переклад українською мовою завірений нотаріально);

-  копію свідоцтва про закінчення підготовчого відділення;

-  довідку про відсутність ВІЛ, СНІД-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

- медичний сертифікат про стан здоров'я, який  засвідчує відсутність  медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);

-  копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;

-  копію документа про народження (переклад українською мовою завірений нотаріально);

-  копію національного паспорта (переклад українською мовою завірений нотаріально);

-  20 фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см на матовому фоні.

Зазначені в підпункті 16.10. цих Правил документи, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства України, їх видачі та легалізовані (переклад українською та підтвердження нотаріусом) у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства повинні володіти українською мовою.

16.11. Зарахування іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр проводиться за результатами співбесіди (зі спеціальності) чи вступних екзаменів і оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) на підставі укладених договорів.

16.12. Прийом іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст  проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за умови вступу на споріднений напрям підготовки (спеціальність) за результатами  співбесіди з фахових дисциплін. Результати співбесіди  чи вступних екзаменів оцінюються за  100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів).

16.13. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються, такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в строки визначені в пунктах 4.2., 4.3., 4.4. розділу IV цих Правил.

16.14. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в строки визначені в пунктах 4.2., 4.3., 4.4. розділу IV цих Правил.

16.15. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до вищого навчального закладу для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в строки визначені в пунктах 4.2., 4.3., 4.4. розділу IV цих Правил.

XVІI. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2 і 15.3 розділу XV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIІI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні 
прийому до Університету

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до Університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІ-Х цих Правил.


Читати також