какая это горькая земля

Юстинас Марцинкявичюс - какая это горькая земля

IŠĖJIMAS IŠ KAIMO

Vadinom rugio broliu. Šaukėm
žeme ir jos darbais visais,
dalgiu, akėčiom, arklu, šakėm,
žmonių ir gyvulių balsais.

Neatsigrįžo šitaip šauktas.
Nutilome ir mes: gana.
Tačiau ant stalo liko šaukštas —
medinė šaukianti burna.

УХОД ИЗ ДЕРЕВНИ

Родня жнивью. Тебя мы звали
землей, работой и тоской,
косой, сохой и всем, что знали —
и птичьей речью, и людской.

Ни отклика, ни отголоска.
И мы молчим который год.
А на столе осталась ложка —
растресканный кричащий рот.

IŠ “MAŽOSIOS TRILOGIJOS”

MINDAUGAS

Ūmai širdis susopo —
jis pamatė:
tam darbui, kur apsiėmė,
nėr pabaigos.

Jau per devintą upę
plaukė briedis,
aukštai iškėlęs karūnuotą galvą.

Bet skausmas nepraėjo vis.
Nušliaužęs
nuo arklio, jis išsikasė nagais
paparčio šaknį,
kramtė ją ir rijo.
O iš burnos žemėtos
sunkės kraujas.
Tai pagalvojo:
keistas žemės skonis.

Į krantą kopė briedis.
Pasipurtė —
akimirksniui vaivorykštė pakibo
ant jo ragų.
Tarytum aureolė.

Aplinkui buvo girios.
Jų viršūnėm
nubėgo nušlamėjo šiurpulys.
Ir širdį šaltis nusmelkė –
artėja!

Apsikabinęs arklio kaklą, ėjo,
girdėdamas dešimtą upę šniokščiant,
galvodamas balsu: už jos
turėtų būt... kažkas turėtų būti,
kas ne taip baisiai degina ir skauda
kaip Lietuva.ИЗ «МАЛОЙ ТРИЛОГИИ»

МИНДАУГАС

Вдруг сердце содрогнулось —
он увидел:
труду, который начат,
нет конца.

Лось подошел к девятому потоку,
поплыл,
неся корону над водой.

Не отпускала боль.
Он сполз на землю
с коня, ногтями расцарапал дерн
и вырыл папоротниковый корень,
сжевал и проглотил.
И кровь во рту
смешалась с почвой черной.
Он подумал:
«Какая это горькая земля».

А лось взошел на берег.
Отряхнулся —
и на мгновенье радуга повисла
меж царственных рогов.
Как будто нимб.

Вокруг леса теснились.
По вершинам
незримая прошелестела дрожь.
И в сердце холод постучал:
все ближе!

Он шел, обняв коня за шею. Слушал:
десятая река шумела рядом.
И вдруг поверил: «За рекой
откроется… И то, что там, за нею,
не так горит и мучит,
как Литва».

TRAKAI

Vandenys žali.
Akmenys žili.
Ir tyla, ir šauksmas
iš labai toli.

Siela gilume.
Akys gailume.
Suklumpu ant kranto
kruvinas žeme.

ТРАКАЙ

Волны, валуны
в пятнах седины:
тишина и отклик
далеко слышны.

Сердце ли виной,
смытое волной, —
преклоню колени,
весь в крови земной.


PRIE ISTORIJOS


1. GEDIMINAS: “NOSTRA VILNA”

akmenį paguldyti prie akmens
sienoją užkelt ant sienojo
plytą surišti su plyta
ar tai jau ir bus Vilnius?

užrakinti vartus pastatyti sargybą
ant smaigo iškelti
nukirstą plėšiko galvą
ar ir tai dar ne Vilnius?

bet svarbiausia įkurti ugnį
ir sergėt kad jos neužpūstų
visi rytų vakarų vėjai

O kada jūs jūs jūs
sunėrę rankas suglaudę pečius
užstosite savąją ugnį
nuo svetimų ir savų plėšikų
tada tai ir aš galėsiu
į visas pasaulio šalis
sušukti lotyniškai:
NOSTRA VILNA!

žinoma kad miestas būtų Vilnius
reikia dar susapnuoti
geležinį staugiantį vilką
ir nubudus jo nenudobti


НАД ИСТОРИЕЙ


1. ГЕДИМИН: «NOSTRA VILNA»*

валун привалить к валуну
бревно уложить на бревно
кирпич сцепить с кирпичом
и уже получится Вильнюс?

Замкнуть ворота поставить стражу
на кол воздеть
разбойную голову
и это еще не Вильнюс?

надо еще развести огонь
и следить чтоб его не задули
восходные и закатные ветры

а когда вы вы и вы
рука в руке и плечо к плечу
убережете огонь
от чужих и своих злодеев
тогда уж и я смогу
во все стороны света
выкрикнуть на латыни:
NOSTRA VILNA!

* По преданию великий князь Гедимин после охоты увидел во сне воющего
железного волка и, по-своему истолковав знамение, повелел на месте ночлега
строить замок, вокруг которого позже возникла столица Литвы.

и главное чтобы родился Вильнюс
надо еще пригрезить
воющего железного волка
и проснувшись его не прикончить

2. LDK

Pašaukite Vytautą
nuo marių Juodųjų:
teapgręžia žirgą,
tegrįžta — į dvasią.

Prie gęstančio laužo
snaudžia mano senolis.
Laikas — kaip alkanas šuo —
graužia jo kalaviją.

Pašaukite Vytautą —
ką jis ten veikia?
Praneškit: sudygo rugiai,
o raštas nedygsta.

Ant lokenų tvarsosi
paleistuvė istorija.
Jos išdžiūvusią krūtį
gaudo tautos ir gentys.

Pašaukite Vytautą:
mūs kraujas nenori
tekėt paskui jį
lig marių Juodųjų.


2. ВИТОВТ: ВКЛ*

Призовите Витовта
от Черного Моря
поворотить коня,
к душе обернуться.

У гаснущего костра
дремлет мой пращур.
Время — словно голодный пес —
грызет его меч.

Призовите Витовта —
где он там запропал?
Скажите: хлеба взошли,
а буквы не всходят.

На шкуре медвежьей
раскинулась девка-история.
Ее пересохшую грудь
ловят народы и племена.

Призовите Витовта:
наша кровь не желает
течь вслед за ним
до Черного Моря.

* Великое княжество Литовское.


3. VYTAUTO KALAVIJAS

Jis buvo sunkus.
O siekė būti teisingas.
Nedvejodamas
nukirsdavo vagį, plėšiką.

Kartais vadino save
silpnųjų gynėju.

Ant skydo
raikydavo duoną,
dalindavo ją
kaip pilis ir parapijas.

Žaibas,
perskrodęs Lietuvos tamsą
ir įstrigęs joje.

Štai ir žmogus,
pasirėmęs ant žaibo.

3. МЕЧ ВИТОВТА

Он был тяжелым.
А стремился быть справедливым.
Без раздумий
рубил разбойника, вора.

Иногда себя называл
защитником слабых.

На щите
разрезал каравай,
делил
как приходы и замки.

Молния,
пробившая темноту Литвы
и застрявшая в ней.

И человек,
опирающийся на молнию.


4. VILNIUS

miestas nubunda pamato save
nušiurusio balandžio aky
istorijos auksas sublyksi purve —
tai ištark save pasisakyk
bokštu langu grindinio akmeniu
klumpančia žmogaus širdimi
prie užeigos durų priklijuotu meniu
išmalda kurią gėdydamasis imi
trim kryžiais ant kalno ant pečių
prakeiktas palaimintas tris kartus
rūpesčiu taip nepabaigiamu rūpesčiu
už mus tau kasdien kaltus
už amžių išnarą kurią velku
toliau nuo negeležinių vilkų


4. ВИЛЬНЮС

город с утра такой молодой
и за голубем рвется ввысь
в столетней грязи блестит золотой
и ты проснись проявись
башней брусчаткой окном стеной
суматохой дневной
меню приклеенным у пивной
прощением и виной
где три креста на горе на горбу
и кремниста стезя
и нельзя поднять такую судьбу
и без нее нельзя
и бережем ее пуще оков
от нежелезных волков

ŽIŪRĖJIMAS Į LIETUVĄ


IŠ ARTI

Nuo skausmo ir nuo grožio
gerklė užsiliepsnos:
pasupk mane ant žodžio,
iškelk ligi dainos.

Jau tu mane pripylei
aušros ir vyturių.
Dabar niūniuok man tyliai,
ką aš išverkt turiu.

ВЗГЛЯД НА ЛИТВУ


ВБЛИЗИ

Наполнишь сердце мукой,
закатами, людьми:
словами убаюкай,
до песни подними.

На прутьях краснотала
две птицы расцвели:
все то, что нашептала,
мне выплакать вели.

GRYČIA

Skundies langais ir durim,
kad menkai bematai:
žiūrim, sakai, ir žiūrim,
o pasirodai retai.

Maža, sena ir taiki,
lyg iš paveikslėlių spalvotų:
nežinai, kur save laikyt,
kad atėjęs kas nepavogtų.

(Dabar eina ir eina visokių —
ir blaivių, ir girtų,
iš kalėjimų ir iš šokių,
iš vakarų, iš rytų.)

Gal jau paskutinis ruduo...
Gal paskutinįkart matom.
Girdėjau — žadat parduot.
Ar nukėlimui, ar malkom?

Jaugi šiemet langų akyse
ne prieš gerą buvo taip žalia...
Ar ne mano liūdna dvasia
geria miesto naujam kvartale?

ИЗБА

Стонешь окнами, дверью —
подслеповата, седа.
«Верю, — бормочешь, — верю,
а ты все реже сюда».

Старенькая, своя,
смотришь, как в мутный омут:
как схоронить себя —
там, где чужие не тронут?

Дорога людьми богата,
всех попробуй согрей —
идут с восхода, заката,
с танцулек, из лагерей.

Я совсем не о том,
что мы повязаны кровно…
Слыхал, продаете дом:
весь или только бревна?

Воздух острей ножа,
запах немощи стоек…
Там не моя душа
пьет среди новостроек?

POKARIS

Žemele duonele kampelio šio,
kur smėlis kaip cukrus birus:
ant klumpių norėjo tave išnešiot
po emigracijas, sibirus,
ištaškyt po Europą tankų vikšrais,
ant apkaso krašto supilt…
Nuėjo istorija raudom ir gaisrais,
tu vėl pušelę supi.
Tik baisu, kad nežinom, ar dar baisu,
ar jau baisu nebijot.
Verkia močiutė žemės balsu —
ir žemė grįžta prie jos.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ДЕРЕВЕНЬКА В ДЗУКИИ

Земелька–скуделька в родной горсти,
как сахар, песочек под каблуком:
на клумпах пытались тебя донести
до всех сибирей и оклахом,
в Европу сбросить с танковых трак —
в окопную глубину…
История шла сквозь морок и мрак, —
и вновь качаешь сосну.
И страшно, что мы бояться могли,
а без страха еще страшней.
Мама плачет словами земли —
и та возвращается к ней.


KRYŽIŲ KALNAS

Ąžuole, ąžuole, kertamas, kalamas,
medi šakų plačių:
auga ir auga Kryžių kalnas
iš mūsų vargų ir kančių.

Ąžuole tėve, mirtys ir tremtys,
užgesus namų ugnis...
Trenkit, perkūnai, tris kartus trenkit,
pažadinkit mūsų šaknis.

Ąžuole broli, kiek daug negrįžusių:
vėtros nudraskė lapus.
Kiek šioj žemelėj kapų be kryžių,
kiek kryžių be kapų!

Medžio likimas, žmogaus likimas,
paženklintas kryželiu.
O, skausmo kalnas, o, kryžių himnas
krūtinėj ir prie Šiaulių.


ГОРА КРЕСТОВ

Дерево–Господи, царствуешь снова,
все шире ветвей разлет:
из горестей наших гора Крестовая
выше и выше растет.

Дерево–отче, снова горишь ты
за всех, кто распят…
Гряньте, раскаты, ударьте трижды,
пусть корни наши не спят.

Дерево–брат, помяни безымянных
и всех, кто в бездну манил.
Сколько могил без крестов деревянных,
сколько крестов без могил!

Символ людской и древесной доли
крестиком в синеве.
О, крестная горка, о, сгусток боли
там, в груди — и в Литве.


Читати також