Артикль в англійській мові

Артикль в англійській мові. A. An. The

В англійській мові є два артиклі - неозначений (а / аn) та означений (the). Артикль ніколи не вживається самостійно, він завжди стоїть перед іменником (a / the boy) або перед його означенням (a / little boy) але після слів all / both (all / the boys).
Неозначений артикль a (an) вживається лише перед зчисленними іменниками, що стоять в однині.
Означений артикль the вживається перед зчисленними іменниками як в однині, так і в множині.
Якщо ми згадуємо предмет вперше, перед ним вживаєтьcя неозначений артикль a (an).
This is a book. The book is on the table.

Неозначений артикль a (an) вживається:

 • Перед Назвами професій:

She is a doctor.

 • Перед деякими числівниками:

a million, a hundred, a thousand, a half, a third

 • В окличних реченнях після слова What:

What a fine day!

 • Після таких слів:such, quite

It was such a cold weather yesterday. He is quite a child.

Означений артикль the вживається:

 • Якщо іменник означає єдиний в своєму роді об'єкт:

the sunthe earth

 • Якщо іменник означає предмет, про який іде мова в даній ситуації

Put the pen on the table.

 • Перед порядковими числівниками:

My flat is on the second floor.

 • Для утворення найвищого ступеню порівняння:

It's the biggest cinema in Kyiv.

Артикль перед іменником не вживається, якщо:

 • Перед ним стоїть присвійний або вказівний займенник:

This is my book.

 • Перед ним стоїть інший іменник у присвійному відмінку:

My mother's flat is clean.

 • Перед ним стоїть заперечення по:

There is по book on the table.

 • Після нього стоїть кількісний числівник:

Open your books at page ten.

Артикль не вживається:

 • Перед назвами наук, навчальних дисциплін:

I study English. She studies History.

 • Перед назвами місяців, днів тижня

In September. On Friday.

 • Перед ним стоїть питальний або відносний займенник.

What book are you reading?


Читайте также