Роман «Буреверхи» Емілії Бронте в контексті сучасного ґотикознавства

Роман «Буреверхи» Емілії Бронте в контексті сучасного ґотикознавства

Христина Пастух

Окреслено напрями сучасного ґотикознавства, представлено дискусії різних дослідників та їхні погляди на шляхи розвитку літературної готики. Зроблено короткий огляд напрацювань учених з проблем готичної поетики в українському, російському, польському та англійському літературознавстві. Особливу увагу звернено на роман «Буреверхи» Емілії Бронте, в якому елементи готичної поетики відіграють провідну роль на різних рівнях багатопланового твору.

Ключові слова: Готика, поетика, фантастика, роман, автор, текст, бронтезнавство.

Усвідомлення можливостей готичної поетики полягає не лише в увазі до фантастики як витвору глибинних пластів людської психіки - підсвідомості, а й у її етичній основі. Це - споконвічна проблема колізії добра і зла, символізована у прадавніх письмових текстах, зокрема у міфі про Ормузда й Агрімана. Ота світова тема в різні історичні епохи виявлялась у розмаїтті форм словесності - усної (казки, балади) і писемної (літературні жанри з готичним забарвленням). З’ясування природи готичної поетики спонукає до подальших студій цього феномена як інтегрального елементу світового мистецтва.

Уже зачинатель нової української літератури - Іван Котляревський, за свідченням С. П. Стеблін-Камінського, цікавиться творами англійських ґотиків. «Бібліотека Котляревського складалася з кількох латинських та французьких авторів класичної доби, а російські книжки були здебільшого перекладні романи письменників, що були тоді в ходу: Августа, Лафонтена, Дюкре-Дюменіля, Коттень, Жанліс, Радкліфф. <...> Були в нього і «Дон-Кіхот» (у перекладі Жуковського), і «Жільблаз де Сантолана» Лесажа, і навіть сховані на задній полиці «Пригоди кавалера Фоблаза», «Монах» та ін. Згодом число книг зросло за рахунок романів В. Скотта і Ф. Купера...» (вирізнення шрифтом наше. - X. П.) [17, с. 91].

Сестри Бронте - Шарлотта, Емілія та Анна - знаходили елементи готичної поетики не лише у класичних «готиків» - від Уолпола до Метьюріна, а й у далеких їхніх прародичів - у Шекспіра й Мільтона, а також у романтиків - Джорджа Байрона і Вальтера Скотта. Вальтером Скоттом захоплювався Тарас Шевченко, а особливо Микола Гоголь і Пантелеймон Куліш. Зіставленню творів цих двох останніх з романами англійського автора присвячена спеціальна монографія Романи Багрій [1].

На підставі німецькомовного дослідження В. Дібеліуса про поетику англійського романтизму, французькомовної монографії Р. В. Гартленда (R. V. Hartland) «Вальтер Скотт і френетичний роман» та своїх власних спостережень Р. Багрій перелічила риси англійської готичної школи у Скоттових романах: «Замилування таємничістю і напруженням дії, схильність до сцен із катами й тортурами, циганами, чорна магія й чаклунство, мальовничі краєвиди в бурю, таємничі злодії, нічні пейзажі, тумани, руїни, криївки, розсувні стіни, як в романах Радкліфф, вірші перед кожним розділом та рясно розкидані по всьому тексту балади й поеми, що мають створювати особливий настрій» [1, с. 29].

Дослідження власне англійського готичного твору почалося лише у XX столітті У 1906 році Леся Українка у статті «Утопія в белетристиці» проаналізувала роман Едварда Бульвера-Літтона «The Coming Race» («Прийдешня раса»). Блискучий знавець західноєвропейських мов і літератур Михайло Рудницький у 30-х роках переклав у скороченому форматі роман Емілії Бронте «Wuthering Heights» і назвав його досить вдалим неологізмом «Буреверхи». У вступній статті до цього видання (1933) «Слово про авторку» перекладач, котрий виступив під криптонімом М. Р, на чотирьох сторінках друку спромігся у сконцентрованій формі дати образ особистості письменниці і влучно визначити головні прикмети її «несамовитого твору», характеризуючи його як «архітвір світової літератури» [10, с. 3].

Наукове зацікавлення західноєвропейською готикою у 90-х роках XX століття та у перше десятиліття XXI віку в українській літературі пов’язане з відкриттям оригінальних пластів національної готики, джерелами якої є український фольклор. Для її вивчення необхідно звернутися до напрацювань у галузі готичної поетики у західноєвропейському літературознавстві й передусім з англійському. Ця тенденція виразно відчутна у назві й у змісті статті І. Лімборського [9, с. 157-162], а також у розвідці І. Качуровського [7, с. 59-67] Обидві праці на той час справляли враження новизни. Зокрема, І. Лімборський знайшов у повісті Тараса Шевченка «Художник» ремінісценції з роману Анни Радкліфф «Лісовий роман», а І. Качуровський зробив влучні спостереження над жанровими модифікаціями багатьох готичних творів західноєвропейської літератури, назвав теж низку українських оповідань з елементами готичної поетики. Добірки українських творів малої прози цього типу (а вони вийшли вже чотирма виданнями) супроводжуються лаконічними, але оригінальними нотатками В. Пахаренка [14, с. 795] про природу літературної Готики, Ю. Винничука [4, с. 3-8], В. Шевчука [18, с. 6-10]. Ю. Винничук висловив думку, що гумористичне забарвлення української готики відрізняє її від більш похмурої західноєвропейської. В. Шевчук простежив тяглість української готичної фантастики в і л літописів, житія святих до химерної прози і магічного реалізму.

Новий етап українського літературознавства у вивченні західноєвропейської готики й англійської зокрема становить поява у 2000-2001 роках ґрунтовних кандидатських дисертацій О. Матвієнко та Н. Поліщук. Дослідження Ольги Матвієнко [11] присвячене проблемам теорії та історії англійського готичного роману й побудоване на своєрідному виборі художніх текстів для аналізу, а також дотичної до них англомовної та російськомовної літератури. Те саме можна сказати й про на рік молодшу кандидатську дисертацію Н. Поліщук [15]. У ній поліаспектність тлумачення світового образу Вічного Жида характеризується широким діапазоном охопленого матеріалу, модифікованого на різних етапах літературних напрямів і жанрів до постмодернізму включно, та глибиною проникнення у міфологічно-філософський сенс символічного образу. Дослідниця виходить поза межі західних літератур зіставленням аналізованого світового образу з Марком Проклятим - протагоністом однойменного роману Олекси Стороженка. Цей роман та деякі оповідання його автора в готичному аспекті розглядає у своїй кандидатській дисертації С. Решетуха [16]. Варто також у цьому контексті назвати ім’я Галини Пагутяк - яскравої письменниці нової літературної генерації. Їй властиві фантастично-символічна манера письма, потяг до містики та безнастанних пошуків спасіння людської душі у хаосі буття. Уперше вибрані твори письменниці «Захід сонця в Урожі» вийшли у світ 2003 року, а друге видання, перероблене і доповнене, у 2007 році [13].

У 1987 році у видавництві «Дніпро» вийшов роман «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте з післямовою Тамари Денисової. Друге видання цього роману передруковано у 2004 році [3]. Тамарі Денисовій удалося дати промовисту інформацію про долю й славу «Джейн Ейр», проаналізувати художню тканину цього твору, його жанрові нюанси й проблематику, заговорити про «секрети високої прози» Шарлотти Бронте, виокремлюючи у романі елементи готичної поетики.

Варто також звернути особливу увагу у такому контексті на роман «Буреверхи» (1847) Емілії Бронте, англійської письменниці XIX століття, який належить до низки творів, що вважаються вершинами світового письменства. У цьому романі оригінально поєднані різні художні напрями, зокрема окремий аспект дослідження становить пласт готичних елементів, які можна розглядати на численних рівнях багатопланового твору. У глибокій і оригінальній фаховій статті Ольги Бандровської про роман «Буреверхи» [2, с. 3-18] цікаво відтворено картину «критичного урагану», що утворився контроверсійними поглядами на цей твір, розглянуто концептуальність персонажів роману. Можна теж говорити про таке явище, як англомовне бронтезнавство, засвідчене спеціальними монографіями й збірниками статей. Вони дають уявлення про напрями, методи й жанри цих автохтонних досліджень. Монографія Д. П. Варми «Ґотичний пломінь» [30] - це своєрідна історія літературного екстремізму, його тяглості від романтизму до сюрреалізму. У книзі М. Саммерса «Пошуки готики» [27] з’ясовано обставини виникнення готичного роману в атмосфері романтизму та його видозміни в інших напрямах. Ґенезу готичної поетики з’ясовує і Девід Пантер у монографії «Література страху» [25]. Дослідник скрупульозно студіює подібність мотивів романтичної поезії з мотивами готичних романів. Є у цього вченого теж монографія про «вивихи» у готичній літературі стосовно загальноприйнятих моральних норм [24]. Усі три монографії взаємодоповнюються.

У монографічній студії Д. Ван Ґент «Англійський роман: форма і функція- [29] у розділі «Про «Буреверхи» авторка зосереджує увагу на складності інтимних відносин персонажів. Стосунки ці табуйовані суспільством, хоч вони не сексуальні, а є колізіями між духом і душею, між світом даним і світом іншим Такі відносини героїв роману набувають моторошного, екзистенційного характеру й готичного забарвлення.

Цінними є різноаспектні збірники статей про роман Емілії Бронте. Кращі статті чи уривки з більших праць, написаних у XX столітті, зібрав і видав Т. А. Воґлер (Т. A. Vogler) [28]. Тут передруковано статтю Вірджинії Вульф з 1926 року про співвідношення «Джейн Ейр» з «Буреверхами», в якій авторка вбачає складність інтерпретації роману Емілії Бронте в тому, що він поетичніший від найкращого роману її сестри і відзначається універсальним сенсом текст. Символіку двох домів у «Буреверхах» розкрито у статті Девіда Сесіля. В оселі на Буреверхах живуть «діти бурі», а «діти миру» - у Долині Дроздів. Осягненню рівноваги у колізіях між цими «дітьми» проектується на космічну рівновагу. Ч. Сенґер досліджує генеалогію персонажів у відповідній схемі двох домів і родів Дж. Ґудрідж накреслює географічну карту зображеного простору. Ідею поєднання конкретики й універсальної сфери роману обґрунтовує у своїй статті А. Кеттл.

Лише про один твір - «Буреверхи» Е. Бронте - різноманітні матеріали видала П. Стоунмен [32]. Тендерний підхід деяких авторів до тлумачення сутності персонажів як такий заінтриговує, але тенденційні натяжки не дають, зрозуміло, обґрунтованих результатів. Так, в уяві Сандри Ґілберт покусання псом юної Кетрін означає ініціацію, яка перетворює дівчину-підлітка в жінку. Таких натяжок немає у статті H. М. Якобса, котрий теж порушує гендерну проблему, розрізняючи простір чоловічий (простір тиранії) і простір жіночий. Замкнута кімната у домі на Буреверхах - то «епіцентр демонічної енергії дому».

В англійському бронтезнавстві існують протилежні оцінки готичних протагоністів, особливо Хіткліфа й Едгара Лінтона. «Вибілюють» першого з них та очорнюють другого і навпаки. Можна погодитися з Фредеріком Карлом, що Хіткліф - «типовий ґотичний протагоніст, чорніший характером, ніж зовнішністю» [22, р. 158], та аж ніяк він не є «фігурою з мелодрами». Зацікавлює думка, що у своїй манії деструктивності Хіткліф «виступає проти самого себе» [22. р. 153].

Назагал англійському літературознавстві притаманні тяглість систематичність у дослідженні історії готичного роману взагалі та проблем бронтезнавства зокрема. У російському і польському літературознавстві є цінні праці з вищезгаданих проблем.

[…]

Польське літературознавство має певні заслуги у вагомих дослідженнях готики. Чимало оригінальних міркувань про готику в літературі, образотворчому мистецтві й у кіно (частково у сучасному кошмарному) висловила у різновекторній книзі М. Яніон [21]. Більш конкретною є монографія Адама Рустовського про етапи та особливості еволюції так званої «нової готики» в умовах її співіснування з романтизмом і реалізмом та різними естетико- філософськими вченнями [26].

На широкому історико-літературному тлі окремий готичний роман - «Буреверхи» Емілії Бронте - розглянув у вступній статті до його польського перекладу Ян Блонський [19, б. У-СХХХІТ].

Матеріали міжнародної конференції з готичної проблематики, яка відбулася 15-18 травня 2001 року у Лодзі, були надруковані солідною книгою під назвою «Навколо готицизмів» [31]. Сюди ввійшли реферати зарубіжних учених - мадридського професора Мануеля Аґвірре «Геометрія страху» про використання простору у готичній літературі, а також шведського Івонне Леффлер - «Сучасний хорор як гра задоволення». Словак Штепан Людвік говорив про калейдоскоп генологічних форм у популярних течіях ґотицизму. Проблематику готичного простору, заініційовану іспанським ученим, продовжила з польського боку Аґнєшка Іздебська доповіддю «Готичні лабіринти».

У перекладі на польську мову, крім творів готичних авторів, вийшли цінні праці, зокрема естетичний трактат XVIII століття Едмунда Берка [20], на якому значною мірою ґрунтувалася готична поетика, а також монографія італійського професора Маріо Праца про готичні пристрасті, демонізм та смерть [23].

Різноманітні сфери готичної поетики були осмислені у численних працях, це свідчить про невгасимий інтерес до усього, що живе підсвідомо у закутках людської душі - до таємничого, моторошного, оповитого флером містики і фантастики. Прагнення відчути, як кров застигає в жилах від жаху, чи отримати певну дозу адреналіну від неминучої небезпеки здавна притаманне людині будь-якої культурно-історичної доби. Це й пояснює різновекторну діяльність дослідників літературної готики, зокрема сучасних, у напрямі висвітлення питання готичної поетики у різних контекстах.

Список використаної літератури:

 1. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. («Тарас Бульба» М. Гоголя і «Чорна рада» П. Куліша в світлі історичної романістики В. Скотта) : нарис / Романа Багрій ; [пер. з англ. Л. Шаріна]. - К.: Редакція журналу «Всесвіт», 1999. - 206 с.
 2. Бандровсъка О. «Грозовий Перевал» Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії / Ольга Бандровська // Бронте Е. Грозовий перевал : роман / Е. Бронте ; [пер. з англ. Д. О. Радієнко]. - Харків : Фоліо, 2006. - С. 3-18.
 3. Бронте Ш. Джен Ейр : роман / Шарлотта Бронте ; [пер. з англ. П. Соколов- ський; передмова й примітки Т. Н. Денисової]. - Харків : Фоліо, 2004. - 479 с.
 4. Винничук Ю. У зачарованім люстрі (замість передмови) / Юрій Винничук // Потойбічне : українська Готична проза XX ст. - Львів : Піраміда, 2005. - С. 3-8.
 5. Гражданская З. Т. Эмилия Бронте и её роман «Грозовой перевал» / З. Т. Гражданская // Бронте Э. Грозовой перевал / Э. Бронте. - М.: Правда, 1988. - С. 5-11.
 6. Жирмунский В. М. У истоков европейского романтизма / В. М. Жирмунский, П. А. Сигал // Гораций Уолпол. Замок Отранто; Жак Казот. Влюбленный дьявол; Уильям Бекфорд. Ватек. - Ленинград : Наука, 1967. - С. 251-284.
 7. Качуровський І. Готична література та її жанри / Ігор Качуровський // Сучасність. - 2002. - № 5. - С. 59-67.
 8. Ладыгин М. Б. Английский «Готический» роман и проблемы предромантизма : автореф. дис. на соискание учен, степени канд. филол. наук: спец. 10.01.05. «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» / М. Б. Ладыгин. - М., 1978. - 16 с.
 9. Лімборський І. Західноєвропейський готичний роман і українська література / Ігор Лімборський // Всесвіт. - 1998. - № 5-6. - С. 157-162.
 10. М. Р. Слово про авторку / М. Р. // Бронте Е. Буреверхи (повість) / Емілія Брнте ; [пер. з англ. М. Рудницький]. - Львів : Діло, 1933. - С. 3-6.
 11. Матвієнко О. В. Традиції готики в англійській літературі XIX ст.: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня кадд. філол. наук : спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / О. В. Матвієнко. - Львів, 2000. - 20 с.
 12. Метьюрин Ч. Р. Мельмот-Скиталец / Чарльз Роберт Метьюрин ; [втор, изд., перевод А. М. Щадрина]. - М.: Наука, 1983. - 704 с.
 13. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі : романи, повісті, оповідання, новели / Галина Пагутяк ; [2-ге вид., переробл. і доп.]. - Львів : ЛА «Піраміда», 2007. - 368 с.
 14. Пахаренко В. Герць зі страхом / Василь Пахаренко // Антологія українського жаху ; [упор. В. Пахаренко]. - К. : Асоціація підтримки української популярної літератури, 2000. - С. 795.
 15. Поліщук Н. Функціонування мотиву Агасвера у контексті традиційної структури / Надія Поліщук // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози : зб. наук, праць. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. - Вип. 1. - С. 161-170. - (Серія «Проблеми світової літератури»).
 16. Решетуха С. А. Проза Олекси Стороженка : жанрово-стильові особливості.: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / С. А. Решетуха. - Львів, 2007. - 20 с.
 17. Стеблін-Камінський С. П. Спогади про І. П. Котляревського / С. П. Стеблін-Камінський // Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. - К. : Дніпро, 1969. - С. 91-110.
 18. Шевчук В. У світі фантазій українського народу / Валерій Шевчук // Українська готична проза XIX ст. / [уклав Ю. Винничук]. - Львів : Піраміда, 2006. - С. 6-10.
 19. Blohski J. W. / Jan Blonski // Brontö E. Wichrowe wzgorza / Emily Bronte. - Wroclaw : Ossolineum, 1990. - S. V-CXXXII.
 20. Burke E. Dociekania filozoficzne о pochodzeniu naszych idei wznioslosci і pikna / Edmund Burke. - Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1968. - 205 s.
 21. Romantyzm. Rewolucja. Marksizm / Maria Janion. - Gdansk, 1972. - 450 s.
 22. Karl R. F. The Brontes : the Outsider as Protagonist / R. F. Karl // The Victorian Novel / [ed. by H. Bloom]. - Philadelphia : Chelsea House Publishers, 2004. - P. 147-169.
 23. Pra: M. Zmysly, smierc i diabel w literaturze romantycznej / Mario Praz. - Warszawa, 1974. - 541 s.
 24. Punter D. Gothic Pathologies : The Text, the Body and the Law / David Punter. - New York : St. Martin Press, 1998. - 152 p.
 25. Punter D. The Literature of Terror : A History of the Gothic Fiction from 1765 to the Present Day / David Punter. - London ; New York : Longman, 1980. - 450 p.
 26. Angielska powiesc gotycka doby wiktorianskiej / Adam Rustowski. - Katowice :;Drukarnia Uniwersytetu Slskiego, 1977. - 123 s.
 27. ’Summers M. The Gothic Quest : a History of the Gothic Novel / Montague Summers. - London : The Fortune Press, 1938. - 443 p.
 28. Twentieth Century Interpretations of Wuthering Heights : a Collection of Critical Essays / [ed. by T. A. Vogler]. -N. J. : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1968. - 122 p.
 29. Van Ghent D. The English Novel : Form and Function / Dorothy Van Ghent. - New York ; Chicago ; San Francisko ; Toronto ; London : Holt, Rinehart and Winston, 1964. - 474 p.
 30. . Varma D. The Gothic Flame : Being a History of the Gothic Novel in England : its Origin, Efflorescence, Disintegration and Residuary Influences / Devendra Varma. - New York : Russel and Russel, 1957. - 264 p.
 31. Woköl gotycyzmöw : wyobraznia, groza, okrucienstwo / [red. G. Garda, A. Izdebska], - Krakow : TA i WPN Universitas, 2002. - 337 s.
 32. Wuthering Heights / [ed. by P. Stoneman], - New York : St. Martin’s Press, 1993. - 22 p.

Л-ра: Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 203-210.

Біографія

Твори

Критика


Читати також